WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_sessions.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_sessions ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, session_id varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', browser varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', logged_in_at int(15) NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_uri text NOT NULL DEFAULT '', li_code_email varchar(6) NOT NULL DEFAULT '', login_intent_expires_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, secadmin_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_statistics.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_statistics ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT 0, parent_stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', tally int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, modified_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_audit_trail.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_audit_trail ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, rid varchar(10) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT 0, wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'none', context varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'none', event varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'none', category int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, message text, immutable tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_ip_lists.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_ip_lists ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '', label varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', list varchar(4) NOT NULL DEFAULT '', ip6 tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, is_range tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, transgressions tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_access_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'cpt_data.wp_icwp_wpsf_ip_lists' doesn't exist]
SELECT * FROM `wp_icwp_wpsf_ip_lists` WHERE `list` = 'MW' AND `deleted_at`=0 ORDER BY `created_at` DESC

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, post_id int(11) NOT NULL DEFAULT 0, unique_token VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (3002) ORDER BY t.name ASC

VIẾT MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU (RESEARCH PROPOSAL) – Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ

VIẾT MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU (RESEARCH PROPOSAL)

VIẾT MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU (RESEARCH PROPOSAL)

Đề cương nghiên cứu (RP) là một tài liệu ngắn nhà nghiên cứu viết để thông báo cho người khác về đề tài muốn nghiên cứu. Nói chung, RP là yêu cầu bắt buộc để bạn thể hiện khả năng nghiên cứu của bản thân để được chấp nhận vào học ở các chương trình đào tạo mà đòi hỏi khả năng nghiên cứu (Như Chương trình đào tạo Tiến sĩ).

Đây là tài liệu xác định tiềm năng và tính khả thi của đề tài đối với một nghiên cứu sinh và liệu bạn có đủ khả năng để thực hiện nghiên cứu hay không.

Bạn nên viết RP của mình với sự hướng dẫn của người hướng dẫn của bạn. Bằng cách đó bạn sẽ nhận thức rõ ràng hơn về các yêu cầu cụ thể trong lĩnh vực nghiên cứu bạn quan tâm.

best-research-proposal-225x300

LÀM THỂ NÀO ĐỂ CÓ THỂ VIẾT MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

Viết một RP có thể là một yêu cầu của cơ sở bạn muốn nộp hồ sơ tham gia chương trình đào tạo, nhưng nó là một quá trình vô cùng giá trị đối với cá nhân bạn. Cụ thể, nó sẽ giúp bạn sắp xếp suy nghĩ, xây dựng cấu trúc của đề tài nghiên cứu. Nó bắt buộc bạn phải đặt ra câu hỏi nghiên cứu cụ thể và mục đích, các vấn đề liên quan đến nghiên cứu này cũng như bạn phải có kế hoạch rõ ràng về cách thực hiện mỗi giai đoạn nghiên cứu (Thực hiện tiến hành từng bước như thế nào và kết quả mong đợi?). Bài viết này cũng sẽ giúp bạn xác định các vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong quá trình thực hiện nghiên cứu và cách xử lý các vấn đề đó.

Trước khi bạn bắt đầu viết RP, hãy tự hỏi bản thân:

– Câu hỏi nghiên cứu chính là gì?

– Câu hỏi nghiên cứu có đáng trả lời không?

– Điều này sẽ tạo ra một công trình nghiên cứu hay và có giá trị?

– Các phát hiện này có thu hút sự quan tâm của người khác?

– Tôi có tự tin để thực hiện nghiên cứu này không?

 

MỤC ĐÍCH CỦA MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

  1. Đề xuất một công trình nghiên cứu có giá trị và sẽ đóng góp đáng kể vào nguồn tri thức của nhân loại.
  2. Xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện nghiên cứu này bao gồm phương pháp tiếp cận phương pháp luận và khung lý thuyết.
  3. Đảm bảo rằng nghiên cứu được đề xuất này có thể hoàn thành trong thời gian cần thiết và với các nguồn lực sẵn có.
  4. Để chứng minh rằng bạn có đủ khả năng, chuyên môn và kinh nghiệm để thực hiện đề tài

CẤU TRÚC TỐT CỦA MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

(Lưu ý: Làm việc với người hướng dẫn của bạn để biết người hướng dẫn hoặc cơ sở đào tạo bạn muốn nộp hồ sơ có yêu cầu đặc biệt gì về RP)

Tips-from-proposal-writers

  1. Giới thiệu (Introduction)

Trình bày nội dung vấn đề nghiên cứu bạn đề xuất bằng cách phác thảo bối cảnh và xem xét một số nghiên cứu hiện có. Thiết lập nhu cầu nghiên cứu sâu hơn và cụ thể hơn cho nghiên cứu mà bạn đang đề xuất.

  1. Mục tiêu nghiên cứu (Research Aims)

Xác định rõ mục đích của nghiên cứu này. Bạn sẽ đạt được gì trong với công trình nghiên cứu khoa học này? Xác định giá trị, tầm quan trọng, ý nghĩa và đóng góp của công trình nghiên cứu. Để viết phần này, bạn sẽ cần phải nghiên cứu sâu hơn và mở rộng kiến thức trong lĩnh vực này.

Bạn sẽ có thêm các gợi ý khi tìm hiểu sâu hơn về vấn đề nghiên cứu

  1. Lược sử nghiên cứu (Literature Review)

Xem lại các công trình nghiên cứu trước đó liên quan đến vấn đề nghiên cứu của bạn. Phần Lược sử nghiên cứu này sẽ là một tổng quan ngắn gọn, chứ không phải là một phần đánh giá toàn diện về các tài liệu bạn đã tìm hiểu và sử dụng để trình bày trong luận văn, luận án. Lược sử nghiên cứu trong RP sẽ cung cấp về bối cảnh nghiên cứu, và theo đó bạn có thể chứng minh sự cần thiết cho nghiên cứu cụ thể của bạn. Mô tả khung lý thuyết mà bạn đã chọn để sử dụng công trình nghiên cứu này của bạn.

  1. Kế hoạch nghiên cứu (Research Plan)

Cung cấp một kế hoạch cụ thể để thực hiện nghiên cứu vấn đề để chứng minh rằng việc thực hiện nghiên cứu này là khả thi, có thể được hoàn thành trong thời gian cần thiết, và sẽ cung cấp bằng chứng hữu ích để đạt được các mục tiêu nghiên cứu.

Kế hoạch nghiên cứu có thể bao gồm các phần sau:

4.1. Tổng quan phương pháp nghiên cứu

Phác thảo và lý giải việc lựa chon phương pháp thực hiện nghiên cứu đề tài. Thảo luận về lý do lựa chọn mô hình nghiên cứu, các kỹ thuật nghiên cứu, tài liệu, thiết bị, thủ tục kiểm tra, thu thập dữ liệu, các phân tích đề xuất…

4.2. Câu hỏi nghiên cứu (Research Questions)

Trình bày các câu hỏi nghiên cứu mà RP sẽ điều tra và trả lời.

4.3. Giả thuyết nghiên cứu (Hypotheses)

Nêu các giả thuyết sẽ được kiểm tra (nếu thích hợp).

4.4.  Các giai đoạn trong nghiên cứu (Stages in the Research)

Giải thích chi tiết về các giai đoạn trong nghiên cứu và các nhiệm vụ chính được thực hiện trong từng giai đoạn làm việc của bạn. Cho thấy rằng bạn đã xem xét các phương pháp tốt nhất để đạt được mục đích.

4.5. Phạm vi và các vấn đề nghiên cứu (Scope and Problems)

Xác định phạm vi nghiên cứu và đánh giá các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình nghiên cứu.

4.6. Nguồn lực cần thiết (Resources Required)

Xác định các nguồn lực cần thiết để tiến hành nghiên cứu và tính khả dụng của chúng.

4.7. Dòng thời gian (Time Lines)

Xác định rằng nghiên cứu có thể được hoàn thành trong thời gian đã kế hoạch.

4.8. Tài liệu tham khảo (References)

Cung cấp một danh sách tất cả các tài liệu tham khảo mà bạn đã trích dẫn trong đề xuất.

Hãy nhớ rằng, RP là một công việc sơ bộ quan trọng sẽ tạo thành khuôn khổ cho đề tài nghiên cứu của bạn. Hơn nữa, đó còn là tài liệu có thể quyết định bạn có được tiếp tục được tham gia chương trình đào tạo Tiến sĩ hay không?

CPT chúc bạn thành công!

(sưu tầm)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ CỦA CPT CÓ THỂ GIÚP BẠN TỰ XÂY DỰNG KHÔNG CHỈ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU MÀ CÒN MỘT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU HOÀN CHỈNH
http://cpt.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-tien-tien-si/

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI LỚP ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ KHÓA 9

VIẾT MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU (RESEARCH PROPOSAL)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`