CPT

chucpt

Ảnh của Liên hệ

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ - ĐHQG-HCM

Địa chỉ:
Tòa nhà Điều hành - Lầu 5, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại:
Điện thoại: (+84-8) 37242160 - 1544
Fax:
Fax: (+84-8) 37242160
http://cpt.edu.vn

Xem Đại học Quốc gia Tp. HCM ở bản đồ lớn hơn
Mạng lưới đối tác