CPT

chucpt

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ (Trung tâm), ĐHQG-HCM sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng tiền tiến sĩ khóa 3/2015, cụ thể như sau:

Read more...

Nhằm hỗ trợ các nghiên cứu sinh thực hiện tốt chương trình đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911, ĐHQG-HCM giao cho Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ ĐHQG-HCM tổ chức các lớp bồi dưỡng về kiến thức nền tảng, phương pháp nghiên cứu, ngoại ngữ, tư vấn, huấn luyện hội nhập... Nay, Trung tâm xin thông báo về việc triển khai các lớp bồi dưỡng cụ thể như sau:

Read more...

Institutions in partnership with VNU-HCM