WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_sessions.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_sessions ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, session_id varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', browser varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', logged_in_at int(15) NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_uri text NOT NULL DEFAULT '', li_code_email varchar(6) NOT NULL DEFAULT '', login_intent_expires_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, secadmin_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_statistics.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_statistics ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT 0, parent_stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', tally int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, modified_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_audit_trail.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_audit_trail ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, rid varchar(10) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT 0, wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'none', context varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'none', event varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'none', category int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, message text, immutable tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_ip_lists.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_ip_lists ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '', label varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', list varchar(4) NOT NULL DEFAULT '', ip6 tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, is_range tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, transgressions tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_access_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'cpt_data.wp_icwp_wpsf_ip_lists' doesn't exist]
SELECT * FROM `wp_icwp_wpsf_ip_lists` WHERE `list` = 'MW' AND `deleted_at`=0 ORDER BY `created_at` DESC

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, post_id int(11) NOT NULL DEFAULT 0, unique_token VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (3167) ORDER BY t.name ASC

Đơn bảo lưu và đăng ký học lại các khóa đào tạo ngắn hạn – Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ

Đơn bảo lưu và đăng ký học lại các khóa đào tạo ngắn hạn

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ có chính sách hỗ trợ cho Quý Anh/Chị học viên không thể hoàn thành khóa học. Cụ thể là Trung tâm sẽ tạo điều kiện cho các anh chị cựu học viên đã đăng ký tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn được bảo lưu hoặc học lại chương trình trong 03 khóa học kế tiếp kể từ khóa anh chị tham gia lớp.

Đối với các anh/chị có nhu cầu bảo lưu kết quả học, vui lòng download Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập tại đây: Form bảo lưu.

Đối với các anh/chị cựu học viên muốn đăng ký tham gia học lại khóa mới theo chế độ bảo lưu hoặc tham gia học lại theo nhu cầu ôn lại và bồi dưỡng thêm kiến thức, vui lòng download Mẫu đơn đăng ký học tại đây: Form đăng ký tham gia học lại.

Tất cả các Mẫu trên anh.chị vui lòng gửi email về cho Trung tâm qua địa chỉ: cpt@vnuhcm.edu.vn

Trung tâm sẽ xem xét và liên hệ với anh/chị trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng./.

Đơn bảo lưu và đăng ký học lại các khóa đào tạo ngắn hạn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *