CHIÊU SINH

TRIỂN KHAI LỚP ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ KHÓA 3/2015

Căn cứ Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo số 488/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2014 về việc giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho ứng viên nghiên cứu sinh và nghiên cứu sinh là giảng