WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_sessions.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_sessions ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, session_id varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', browser varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', logged_in_at int(15) NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_uri text NOT NULL DEFAULT '', li_code_email varchar(6) NOT NULL DEFAULT '', login_intent_expires_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, secadmin_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_statistics.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_statistics ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT 0, parent_stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', tally int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, modified_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_audit_trail.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_audit_trail ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, rid varchar(10) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT 0, wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'none', context varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'none', event varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'none', category int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, message text, immutable tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_ip_lists.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_ip_lists ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '', label varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', list varchar(4) NOT NULL DEFAULT '', ip6 tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, is_range tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, transgressions tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_access_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'cpt_data.wp_icwp_wpsf_ip_lists' doesn't exist]
SELECT * FROM `wp_icwp_wpsf_ip_lists` WHERE `list` = 'MW' AND `deleted_at`=0 ORDER BY `created_at` DESC

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, post_id int(11) NOT NULL DEFAULT 0, unique_token VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

Bộ máy tổ chức – Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ

Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức
Nguyen-Tan-Phat-TCCB

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát

Giám đốc Trung tâm

Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ ĐHQG-HCM

Tiến sĩ Kinh tế

14484632_316896592008169_206097031141410917_n

PGS.TS. Vũ Phan Tú

Cố vấn Chuyên môn

Trưởng ban Ban Sau Đại học ĐHQG-HCM

Tiến sĩ Hệ thống Điện (Cộng hòa Czech)

Sau Tiến sĩ (Mỹ)

1

ThS. Đoàn Ngọc Minh Hương

Chánh Văn phòng

Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (Wales)

Email: dnmhuong@vnuhcm.edu.vn

16904978_1262500493841680_2260323326496884211_o

Trần Kim Loan

Kế toán trưởng

nguyen-huu-nghia

ThS. Nguyễn Hữu Nghĩa

Chuyên viên

Bộ phận Kế hoạch – Tài chính

Thạc sĩ Kinh tế Thương mại (Pháp)

Email: nghianh@vnuhcm.edu.vn

hình chị thùy

ThS. Vũ Thị Bích Thùy

Chuyên viên

Bộ phận Đào tạo

Thạc sĩ Lý luận Giảng dạy Tiếng Anh (Úc)

Email: vtbthuy@vnuhcm.edu.vn

dhgjg

Vũ Mỹ Linh

Chuyên viên

Bộ phận Đối ngoại – Marketing

Cử nhân Tâm lý học (Vương quốc Anh)

Email: linh.vu@vnuhcm.edu.vn

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Table 'cpt_data.wp_icwp_wpsf_audit_trail' doesn't exist]
SELECT COUNT(*) FROM `wp_icwp_wpsf_audit_trail` WHERE `deleted_at`=0 ORDER BY `created_at` DESC